<p><strong>C&Ocirc;NG TY CP PH&Acirc;N PHỐI&nbsp;GIA HUY</strong></p> <p><strong>Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh Miền Nam</strong></p> <p>100 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 6, Phường T&acirc;n Tạo A, Quận B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCM</p> <p>Điện thoại: (84.8) 62533456</p> <p>Email:&nbsp;<a href="mailto:baohanh_miennam@ktg.com.vn">baohanh_miennam@ktg.com.vn</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh Miền Bắc</strong></p> <p>L&ocirc; 2-8B, KCN Quận Ho&agrave;ng Mai, số 435A, Tam Trinh, Q. Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội</p> <p>Điện thoại (84.4) 3634 1688</p> <p>Email: <a href="mailto:baohanh_miennam@ktg.com.vn">baohanh_mienbac@ktg.com.vn</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Điều kiện bảo h&agrave;nh:</strong></p> <p>Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh sẽ bảo h&agrave;nh v&agrave; sửa chữa c&aacute;c sản phẩm miễn ph&iacute; trong khoảng thời gian bảo h&agrave;nh được quy định kể từ ng&agrave;y mua v&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; 18 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y xuất kho, nếu hư hỏng của sản phẩm được x&aacute;c định do sự cố kỹ thuật của nh&agrave; sản xuất. Nh&agrave; cung cấp quy dịnh cụ thể thời gian bảo h&agrave;nh cho c&aacute;c sản phẩm được in tr&ecirc;n bao b&igrave;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Thời hạn bảo h&agrave;nh:</strong>&nbsp;01 năm cho tất cả c&aacute;c sản phẩm &ndash; Ri&ecirc;ng bếp điện từ bảo h&agrave;nh 02 năm.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Trường hợp sau sẽ kh&ocirc;ng được bảo h&agrave;nh:</strong></p> <ul style="margin-left: 40px;"> <li>Người sử dụng tự &yacute; th&aacute;o gỡ, thay đổi cấu tr&uacute;c sản phẩm hoặc sửa chữa tại c&aacute;c nơi kh&ocirc;ng phải l&agrave; trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh theo quy định.</li> <li>C&aacute;c trường hợp hư hỏng do: <ul style="margin-left: 40px;"> <li>Vận chuyển</li> <li>Sử dụng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng theo hướng đ&atilde;n, d&ugrave;ng sai điện thế, nguồn điện kh&ocirc;ng ổn định, c&aacute;c mối tiếp điện kh&ocirc;ng tốt</li> <li>C&aacute;c vết trầy xước, rỉ s&eacute;t, bụi bẩn do điều kiện bảo quản, sử dụng</li> <li>C&aacute;c tai nạn kh&aacute;ch quan như hỏa hoạn, lũ lụt, s&eacute;t đ&aacute;nh</li> <li>C&aacute;c bộ phận b&ecirc;n ngo&agrave;i như vỏ ngo&agrave;i, d&acirc;y điện</li> </ul> </li> </ul> <p>C&aacute;c sản phẩm comet điều được bảo hiểm tr&aacute;ch nhiệm sản phẩm của Bảo Việt. Tổng gi&aacute; trị bảo hiểm lenen đến 15 tỷ đồng.</p> <p>&nbsp;</p> <p><u><strong>Lưu &yacute;: kh&aacute;ch h&agrave;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm mọi chi ph&iacute; vận chuyển đến trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh.</strong></u></p>